top of page

BE PART OF THE WILD ME TRIBE

activities and resources all-year round

WILDSUMMER_S2_83.jpg

Wild Me Tribe offers you an amazing ever-growing collection of ideas, activities resources, tips and links to additional resources. Whether you're a parent, carer, educator or therapist -or anyone else interested in spending more time outside with children- this is the right plan for you.

 

Our subscription plans provides you with discounts on a wide range of activities and services and access to member only resources. All of these resources have been specifically designed to provide a clear pathway for you to go out and use your outdoor learning environment with confidence.

 • Wild Family

  9€
  Every month
  Para familias que buscan muchas aventuras al aire libre
   
  • Guias completas de nuevas dinámicas cada mes
  • Descuentos exclusivos en todos nuestros eventos y servicios
  • Entrada familiar anual a eventos especiales Wild Me Tribe
  • Asesoramiento personalizado y recomendaciones a medida
  • Descargables creativos bimensuales
 • Wild School - LA RUTA DE LA FULLA

  190€
  Every 3 months
  Per educadors que volen naturalitzar la seva escola
   
  • Guies estacionals amb consells pràctics i idees per sortir
  • Descomptes exclusius serveis Wild Me
  • Assessorament durant tot l'any
  • Preu especial per les nostres sortides (Reptes Únics)
  • Connexió amb el currículum i concreció d'objectius
  • Disseny d'un pla de naturalització de l'escola
WILD ME TRIBE 04 LLEGIR LA NATURA
04:29

WILD ME TRIBE 04 LLEGIR LA NATURA

Uneix-te a WILD ME TRIBE https://ca.wildme.eu/tribe i obté les guies d'activitats completes i altres recursos salvatges per acompanyar-te a la vostra aventura a l'aire lliure! ¡Únete a WILD ME TRIBE https://es.wildme.eu/tribe y obtiene las guías de actividades completas y otros recursos salvajes para acompañarte en vuestra aventura al aire libre! Join WILD ME TRIBE https://www.wildme.eu/tribe and get your hands on the full activity guides and other wild resources to accompany you on your adventure outdoors! LLEGIR LA NATURA – LEER LA NATURALEZA – READING NATURE: Quan estem a la natura trobem amb molta regularitat senyals de quins dels nostres companys no humans viuen per la zona. Ja sigui en forma de rastres, excrement, rascades, ous, forats, caus o parts del cos com plomes, ossos o petxines, sempre és un moment memorable i profund tant per nens com per adults. Des de trobar una ploma fins a creuar la mirada amb una guineu, aquests instants ens impacten molt i ens apropen als nostres amics animals i vegetals amb qui compartim el planeta. Això ens ajuda a generar empatia i amor pel nostre planeta i les comunitats que hi vivim. Així doncs, com que això és tan efectiu, avui us recomano urgentment sortir amb els vostres infants i llegir la Natura al vostre voltant. Cuando estamos en la naturaleza encontramos con mucha regularidad señales de cuáles de nuestros compañeros no humanos viven por la zona. Ya sea en forma de rastros, excremento, arañazos, huevos, agujeros, madrigueras o partes del cuerpo como plumas, huesos o conchas, siempre es un momento memorable y profundo tanto para niños como para adultos. Desde encontrar una pluma hasta cruzar la mirada con un zorro, estos instantes nos impactan mucho y nos acercan a nuestros amigos animales y vegetales con los que compartimos el planeta. Esto nos ayuda a generar empatía y amor por nuestro planeta y las comunidades que vivimos en él. Así pues, como esto es tan efectivo, hoy os recomiendo urgentemente salir con vuestros niños a leer la Naturaleza a vuestro alrededor. When we are out in the wild we very regularly find signs of which of our non-human companions live in the area. Whether it's in the form of tracks, droppings, scratches, eggs, holes, burrows or body parts like feathers, bones or shells, it's always a memorable and profound moment for children and adults alike. From finding a feather to making eye contact with a fox, these moments have a profound impact on us and bring us closer to our animal and plant friends with whom we share the planet. This helps us generate empathy and love for our planet and the communities we live with. So, since this is so effective, today I urge you to go out with your children and read Nature around you. CONTINGUT – CONTENIDO – CONTENT: Totes les imatges i continguts són realitzats per Gloudina Greenacre & Wild Me Team en boscos i àrees verdes que freqüenten. Recorda sempre assegurar-te que la localització que utilitzes sigui adequada i segura per a les activitats i els seus participants, així com anar amb compte de no fer malbé o contaminar el medi ambient de cap manera. Todas las imágenes y contenidos son realizados por Gloudina Greenacre & Wild Me Team en bosques y áreas verdes que frecuentan. Recuerda siempre asegurarte de que la localización que estás utilizando sea adecuada y segura para las actividades y los participantes, así como tener cuidado de no dañar o contaminar el medio ambiente de ninguna manera. All images and content are made by Gloudina Greenacre & Wild Me Team in forests and green areas that they frequently visit. Remember to always make sure that the area you are using is suitable and safe for the activities and its participants, aswell as being carefu not to harm or polute the environment in any way.
WILD ME TRIBE 03 MINI MONS SALVATGES
03:55

WILD ME TRIBE 03 MINI MONS SALVATGES

Uneix-te a WILD ME TRIBE https://ca.wildme.eu/tribe i obté les guies d'activitats completes i altres recursos salvatges per acompanyar-te a la vostra aventura a l'aire lliure! ¡Únete a WILD ME TRIBE https://es.wildme.eu/tribe y obtiene las guías de actividades completas y otros recursos salvajes para acompañarte en vuestra aventura al aire libre! Join WILD ME TRIBE https://www.wildme.eu/tribe and get your hands on the full activity guides and other wild resources to accompany you on your adventure outdoors! Jugar és la feina dels nens. Els nens aprenen jugant, i hem de recordar-ho per oferir espais on puguin gaudir de la seva essència i ser feliços. Seguir el seu ritme natural és la única manera perquè aflorin les seves potencialitats i el seu talent genuí. Els mini mons consisteixen simplement en oferir als nens diferents elements per crear els seus propis mons de joc convidant al joc simbòlic, cosa que els nens fan de manera natural. A la natura hi ha una gran avantatge i és que no cal oferir res, perquè la natura ja està plegada de peces soltes meravelloses i variades; elements i materials que podem moure, recol·lectar i utilitzar pel joc. Jugar es el trabajo de los niños. Los niños aprenden jugando, y debemos recordarlo para ofrecer espacios en los que puedan disfrutar de su esencia y ser felices. Seguir su ritmo natural es la única manera de que afloren sus potencialidades y su talento genuino. Los mini mundos consisten simplemente en ofrecer a los niños diferentes elementos para crear sus propios mundos de juego invitando al juego simbólico, algo que los niños hacen de forma natural. En la naturaleza hay una gran ventaja y es que no es necesario ofrecer nada, porque la naturaleza ya está plegada de piezas sueltas maravillosas y variadas; elementos y materiales que podemos mover, recolectar y utilizar por el juego. Play is children's work. Children learn by playing, and we must remember this to offer spaces where they can enjoy their essence and be happy. Following their natural rhythm is the only way for their potentialities and genuine talent to emerge. Mini worlds are simply about offering children different elements to create their own play worlds and provoking symbolic play, which children do naturally. In nature there is a great advantage, that nothing needs to be offered, because nature is already full of wonderful and varied loose pieces; items and materials that we can move, collect and use for play. CONTENT: Totes les imatges i continguts són realitzats per Gloudina Greenacre & Wild Me Team en boscos i àrees verdes que freqüenta. Recorda sempre assegurar-te que la localització que utilitzes sigui adequada i segura per a les activitats i els seus participants, així com anar amb compte de no fer malbé o contaminar el medi ambient de cap manera. Todas las imágenes y contenidos son realizados por Gloudina Greenacre & Wild Me Team en bosques y áreas verdes que frecuenta. Recuerda siempre asegurarte de que la localización que estás utilizando sea adecuada y segura para las actividades y sus participantes, así como tener cuidado de no dañar o contaminar el medio ambiente de ninguna manera. All images and content are made by Gloudina Greenacre & Wild Me Team in forests and green areas that they frequently visits. Remember to always make sure that the area you are using is suitable and safe for the activities and its participants, aswell as being carefu not to harm or polute the environment in any way.
WILD ME TRIBE 02 MUD PLAY
04:21

WILD ME TRIBE 02 MUD PLAY

Join WILD ME TRIBE https://www.wildme.eu/plans-pricing and get your hands on the full activity guides and other wild resources to accompany you on your adventure outdoors! ¡Únete a WILD ME TRIBE https://es.wildme.eu/plans-pricing y obtiene las guías de actividades completas y otros recursos salvajes para acompañarte en vuestra aventura al aire libre! Uneix-te a WILD ME TRIBE https://ca.wildme.eu/plans-pricing i obté les guies d'activitats completes i altres recursos salvatges per acompanyar-te a la vostra aventura a l'aire lliure! MUD PLAY: Nature all around us is FULL of sensory activities. Rolling on the grass. Playing with sand. Feeling stones. Throwing leaves in the air. Different textures. Many smells and sounds. Sinking feet in the mud. Do you remember the feeling of mud between your toes? We often want children to stay clean, however, there are many benefits to muddy play in childhood, which is why in this session I want you to get muddy. La naturaleza que nos rodea está LLENA de actividades sensoriales. Rodar por la hierba. Jugar con arena. Tocar piedras. Tirar hojas al aire. Diferentes texturas. Muchos olores y sonidos. Hundir los pies en el barro. ¿Recuerdas la sensación de barro entre los dedos de los pies? A menudo queremos que los niños se mantengan limpios, sin embargo, jugar con barro en la infancia tiene muchos beneficios, por eso en esta sesión quiero que te ensucies! La natura que ens envolta està PLENA d'activitats sensorials. Rodolar per l'herba. Jugar amb la sorra. Tocar pedres. Llançar fulles a l'aire. Diferents textures. Moltes olors i sons. Enfonsant els peus al fang. Recordes la sensació de fang entre els dits dels peus? Sovint volem que els nens es mantinguin nets, però, jugar amb fang té molts beneficis, per això en aquesta sessió vull que us enfangueu! CONTENT: All images and content are made by Gloudina Greenacre & Wild Me Team in forests and green areas that they frequently visits. Remember to always make sure that the area you are using is suitable and safe for the activities and its participants, aswell as being carefu not to harm or polute the environment in any way. Todas las imágenes y contenidos son realizados por Gloudina Greenacre & Wild Me Team en bosques y áreas verdes que frecuenta. Recuerda siempre asegurarte de que la localización que estás utilizando sea adecuada y segura para las actividades y sus participantes, así como tener cuidado de no dañar o contaminar el medio ambiente de ninguna manera. Totes les imatges i continguts són realitzats per Gloudina Greenacre & Wild Me Team en boscos i àrees verdes que freqüenta. Recorda sempre assegurar-te que la localització que utilitzes sigui adequada i segura per a les activitats i els seus participants, així com anar amb compte de no fer malbé o contaminar el medi ambient de cap manera.
WILD ME TRIBE O1 SOUND MAP
04:32

WILD ME TRIBE O1 SOUND MAP

Join WILD ME TRIBE https://www.wildme.eu/plans-pricing and get your hands on the full activity guides and other wild resources to accompany you on your adventure outdoors! ¡Únete a WILD ME TRIBE https://es.wildme.eu/plans-pricing y obtiene las guías de actividades completas y otros recursos salvajes para acompañarte en vuestra aventura al aire libre! Uneix-te a WILD ME TRIBE https://ca.wildme.eu/plans-pricing i obté les guies d'activitats completes i altres recursos salvatges per acompanyar-te a la vostra aventura a l'aire lliure! MAKING A SOUND MAP: We’ll be using mainly our ears to listen to what’s happening around us, and register the sounds on a sound map. This is a great dynamic that can be done with children of all ages, and provides us with a new way to explore and connect with the outdoors. Using just our sense of hearing, we will stop and listen to nature and the living beings around us. Usaremos principalmente nuestros oídos para escuchar lo que sucede a nuestro alrededor y registrar los sonidos en un mapa de sonidos. Esta es una gran dinámica que se puede hacer con infantes de todas las edades y nos brinda una nueva forma de explorar y conectar con el aire libre. Usando solo nuestro sentido del oído, nos detendremos y escucharemos la naturaleza y los seres vivos que nos rodean. Utilitzarem principalment les nostres orelles per escoltar el que passa al nostre voltant i registrar els sons en un mapa dels sons. Aquesta és una gran dinàmica que es pot fer amb nens i nenes de totes les edats, i ens ofereix una nova manera d'explorar i connectar amb l'aire lliure. Utilitzant només el nostre sentit de l'oïda, ens aturarem i escoltarem la natura i els éssers vius que ens envo